Kungörelse miljörätt

Sundsvall Logistikpark AB har sökt tillstånd om att bland annat anlägga och driva en containerhamn i Tunadalshamnen.

Vid Östersunds tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Sundsvall Logistikpark AB ansökt om tillstånd, enligt 9 och 11 kap miljöbalken, att i anslutning till Tunadalshamnen i Sundsvalls kommun bland annat riva befintlig kaj och brygga, anlägga och driva containerhamn, muddra och utföra utfyllnader i vattenområde samt kulvertera del av Tunabäcken.

Ansökan innefattar även ett yrkande om dispens för dumpning av maximalt 60 000 m3 muddermassor inom allmänt vatten i fjärden Draget.

Verksamheten uppges beröra fastigheterna Korsta 7:1, 7:2, 7:62, 8:1 med flera. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in.

Lämna dina synpunkter senast 23 maj
Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in, senast den 23 maj 2016, skriftligen till:

Östersunds tingsrätt
Mark- och miljödomstolen
Box 708
831 28 Östersund

eller via e-post: mmd.ostersund@dom.se

Domstolens målnummer M1697-15 ska anges.

Yrkanden om ersättning framställs helst skriftligen inom samma tid och senast vid domstolens kommande huvudförhandling. Domstolen får avvisa senare framställda yrkanden.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolens kansli och i Sundsvalls kommuns reception hos aktförvararen Erica Östlund, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall. Telefon 060-19 15 34.

Kallelser och andra meddelanden införs i Sundsvalls Tidning.

 

 

 

Dela denna nyhet