Om projektet Sundsvall Logistikpark

Sundsvall växer!

De investeringar och den infrastruktur som planeras i Sundsvall är den största satsningen på näringsliv och miljö i Sundsvallsregionen på mycket länge. Miljardinvesteringar inom industrin sker samt att nya bostäder byggs. Det betyder att i Sundsvallsregionen sker ett enormt ökat transportbehov. För att klara den ökningen på ett hållbart sätt ställs krav på att infrastrukturen är effektiv och hållbar. Därför bygger vi Sundsvall Logistikpark.

Utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav i Sundsvall är ett projekt där kommunen, Trafikverket och SCA samarbetar. Samordnare av projektet är det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB.

Läs gärna mer på Sundsvall Växer

Länk till www.sundsvallväxer.se/logistikparken


I projektet Sundsvall Logistikpark ingår:

Sundsvall Logistikpark

Kombiterminal
Logistik- lager- och etableringsytor

SCA – Tillsammans med Sundsvalls Hamn AB

Containerhamn i anslutning till Tunadalshamnen
Järnvägsspår till Ortvikens pappersbruk förbereds
Intern väg mellan Ortviken och Tunadalshamnen
Möjlighet att bygga ett framtida magasin i anslutning till kombiterminalen

Trafikverket planerar för

Järnvägsanslutningar i Bergsåker och Maland
Elektrifiering och upprustning av Tunadalspåret från Ådalsbanan ner till hamnen

Tillsammans har vi en gemensam tidsplan

2014-2017 – Planeringsarbete, miljöprövning och järnvägsplaner
2017-2019 – Projektering, upphandling
2020-2023 – Byggande
2024 – Drifttagande


Om bolaget Sundsvall Logistikpark AB

Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som ska samordna utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området Tunadal-Korsta-Ortviken. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA och är viktig både för miljön och regionens tillväxt. Sundsvall Logistikpark AB har fått i uppdrag att driva utvecklingen enligt den fördjupade översiktsplan som kommunfullmäktige har antagit och den detaljplan som har vunnit laga kraft.