Containerhamn

I anslutning till den redan befintliga Tunadalshamnen planerar vi att bygga en containerhamn. Tunadalshamnen är idag för liten för att kunna hantera fler containrar. Allt mer gods fraktas idag i containrar. Det är ett säkert, standardiserat system där godset skyddas under transporten. En container kan också att lastas om mellan olika transportslag; fartyg, tåg, lastbil. Det finns ett stort behov hos näringslivet i regionen att frakta gods i containrar.

Hamnen kommer att kunna ta emot fartyg med ett djupgående av 12,5 meter. Den nya containerhamnen får en kaj på cirka 150 meter. Hamnen kan vid behov byggas ut enligt detaljplanen.


Illustration över hur containerhamnen kan komma att se ut.


Sundsvalls Hamn

Den nya containerhamnen kommer att byggas i anslutning till den redan befintliga Tunadalshamnen. Tunadalshamnen är en strategisk hamn ur ett nationellt perspektiv. Läs mer om den på Sundsvalls Hamns hemsida.

Länk till Sundsvalls Hamns hemsida


Miljöansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen, juli 2015

För att bygga containerhamnen behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Sundsvall Logistikpark AB lämnade in ansökan juli 2015.

Miljöansökan är kungjord den 13 april 2016 av Mark- och miljödomstolen.

Länk till den kompletta ansökan

Miljöansökan inlämnad juli 2015 samt komplettering inlämnad mars 2016

Ansökan i sin helhet finns hos aktförvararen i kommunhusets reception, Sundsvalls kommun.

Ansökan, miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen med tillhörande bilagor:

Länk till Följebrev
Länk till Innehållsförteckning
Länk till Ansökan
Länk till Bilagor till ansökan
Länk till Miljökonsekvensbeskrivning
Länk till Bilagor till miljökonsekvensbeskrivning
Länk till Teknisk beskrivning
Länk till Bilagor till teknisk beskrivning

Kompletteringar

Länk till Följebrev
Länk till Kompletteringsskrivelse
Länk till Innehållsförteckning
Länk till Bilagor