Containerhamn

SCA investerar 460 miljoner kronor i utbyggnad av Tunadalshamnen i Sundsvall. Investeringen omfattar en ny containerhamn och nya ytor för godshantering. Den nya containerhamnen gör det möjligt att ta emot större fartyg, både containerfartyg och så kallade break-bulk fartyg. Investeringen gör att vi kan erbjuda effektiva och konkurrenskraftiga transporter av det gods som förväntas öka i sina volymer i vår region. Projektet beräknas vara klart under år 2023.

Läs gärna mer om projektet på www.sca.com 


Illustration över hur containerhamnen kan komma att se ut.


Sundsvalls Hamn

Den nya containerhamnen kommer att byggas i anslutning till den redan befintliga Tunadalshamnen. Tunadalshamnen är en strategisk hamn ur ett nationellt perspektiv. Läs mer om den på Sundsvalls Hamns hemsida.

Länk till Sundsvalls Hamns hemsida


Miljöansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen, juli 2015

För att bygga containerhamnen behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Sundsvall Logistikpark AB lämnade in ansökan juli 2015.

Miljöansökan är kungjord den 13 april 2016 av Mark- och miljödomstolen.

Länk till den kompletta ansökan

Miljöansökan inlämnad juli 2015 samt komplettering inlämnad mars 2016

Ansökan i sin helhet finns hos aktförvararen i kommunhusets reception, Sundsvalls kommun.

Ansökan, miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen med tillhörande bilagor:

Länk till Följebrev
Länk till Innehållsförteckning
Länk till Ansökan
Länk till Bilagor till ansökan
Länk till Miljökonsekvensbeskrivning
Länk till Bilagor till miljökonsekvensbeskrivning
Länk till Teknisk beskrivning
Länk till Bilagor till teknisk beskrivning

Kompletteringar

Länk till Följebrev
Länk till Kompletteringsskrivelse
Länk till Innehållsförteckning
Länk till Bilagor