Klimatsmart energi

Spillvärme från Ortviken blir fjärrvärme

Sundsvall Energi AB har ett samarbete med SCA för att kunna minska ner sin egna oljeanvändning vid produktion av el och fjärrvärme. Idag köper Sundsvall Energi värmeleveranser från Ortviken, dessutom är Tunadals sågverk en stor fjärrvärmekund. Dubbelt så mycket spillvärme från Ortviken kan tas tillvara och bli fjärrvärme. Samarbetet innebär miljövinster genom ett kraftigt minskat oljeberoende och minskade affärsrisker. Genom det utvecklade samarbetet med SCA kan vi möta kundernas ökade efterfrågan på oljefri fjärrvärme. Under ett år innebär det en minskning av oljeanvändningen med cirka 25 000 ton olja/år och en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 70 000 ton/år.