FAQ – arbeten och hushantering i Petersvik

Byggnation

Vad är det som ska byggas?
Området i Petersvik ska utvecklas till ett transportnav med effektiv logistik mellan båt-, tåg- och lastbilstransporter.

Projektet bygger en ny kombiterminal med tre spår om 750 m och förbereder för ett fjärde spår. I anslutning till kombiterminalen byggs även etableringsytor om ca 6 hektar för företag att etablera sig på. SCA bygger ut hamnen med en ny containerkaj.

När startar bygget av logistikparken?
Byggnationerna är igång och nu närmast sker följande:

Schaktarbeten                                                     Augusti 2020 – augusti 2021
Byggvägar                                                            Augusti 2020 – december 2020
Kulvertering av Tunabäcken                           Augusti 2020 – januari 2021
Rivning av byggnader                                        Augusti 2020 – december 2020
Flytt av byggnader                                             September 2020 – oktober 2020
Dragning av färskvattentub till SCA                September 2020 – mars 2021
Bergschakt/sprängning                                     Mars 2021 – augusti 2022
Krossning av berg                                               Mars 2021 – augusti 2022

Har projektet rätt att påbörja byggnation?
Ja, logistikparken fick sin lagliga byggstart i samband med att kommunfullmäktige beslutade om investering den 25 maj 2020. Ärendet har hanterats av förvaltningsrätten och kammarrätten och startbesked kom från Stadsbyggnadskontoret i juni 2020.

Är inte beslutet om Petersvik och logistikparken överklagat?
Jo, flera beslut som har tagits i ärendet har överklagats till högsta instans. Trots överklagan har hittills alla instanser bedömt att nyttan med att bygga logistikparken totalt sett är större än nyttan med att bevara området som det har varit.

Vem är entreprenör?
Det är Peab Anläggning som är upphandlad entreprenör för logistikparken.


Området/husen

Vilka byggnader ska flyttas och vart ska de flyttas?
Följande byggnader kommer att flyttas
Villa Grankulla – flyttas till Stockholm
Villa Solbacken – flyttas till Skåne

Samt några mindre gårdsbyggnader.

När kommer byggnaderna att flyttas?
Tiden för förberedelser och flytt för byggnader kommer att vara mellan 22/6-15/9 2020.

När kommer byggnaderna som inte flyttas att rivas?
De byggnader som inte ska flyttas kommer att rivas med start vecka 35 och fram till vecka 43. Viss selektiv rivning kommer att starta vecka 34 för att ta hand om asbest mm.  

Kan man som intresserad se när flytten genomförs?
Det kommer inte finnas möjlighet att vistas i området när byggnaderna flyttas. Däremot kommer flytten att dokumenteras. Media kommer att bjudas in separat.

Vad händer med Kaptensudden?
Projektet ser just nu över användningsområden och nyttjandemöjligheter för Kaptensudden.

Vad händer med de hus som rivs, tas något omhand om?
Innan rivning så har vissa inventarier så som dörrar, fönster, växter, lekstugor, hundgårdar, stenar mm tagits omhand av intressenter. I samband med mäklarannonseringen 2017 fanns möjlighet att lämna intresse på sakvaror. Allt gick dock inte att ta tillvara på, på grund av slitage eller att det kan vara hälsoskadligt (murket/rostat sönder/asbest mm).

Hur tillgängligt kommer Petersviksområdet vara under byggnationerna av logistikparken?
Det kommer inte att vara tillgängligt under byggnationerna. Framtida tillgänglighet till exempelvis badplatsen och till naturområdet sker först när logistikparken är färdigbyggd.

Dela denna nyhet