Containerhamn

I anslutning till den redan befintliga Tunadalshamnen planerar vi att bygga en containerhamn. Tunadalshamnen är idag för liten för att kunna hantera fler containrar. Allt mer gods fraktas idag i containrar. Det är ett standardiserat system, säkert och godset skyddas under transporten. En container går också att lastas om mellan olika transportslag; fartyg, tåg, lastbil. Det finns också ett stort behov av näringslivet i regionen att frakta godset i containrar.

Hamnen kommer att kunna ta emot fartyg med ett djupgående av 12,5 meter. Den nya containerhamnen får en kaj på cirka 150 meter. Hamnen kan vid behov byggas ut enligt detaljplanen.

I hamnen finns också möjlighet att etablera en lagringsplats för naturgas, LNG, som är ett reservdrivmedel till biogas.

hamnen ljussattwebb
Illustration över hur containerhamnen kan komma att se ut.

Sundsvalls Hamn
Den nya containerhamnen kommer att byggas i anslutning till den redan befintliga Tunadalshamnen. Tunadalshamnen är en strategisk hamn ur ett nationellt perspektiv. Läs mer om den på Sundsvalls Hamns hemsida.

Sundsvalls Hamn

 

Miljöansökan inlämnad till Mark- och miljödomstolen juli 2015
För att bygga containerhamnen behövs tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Sundsvall Logistikpark lämnade in ansökan juli 2015.

Miljöansökan är kungjord den 13 april 2016 av Mark- och miljödomstolen.

Här står var du hittar den kompletta ansökan, när och hur du gör för att lämna synpunkter.

 

Miljöansökan inlämnad juli 2015 samt komplettering inlämnad mars 2016

Ansökan i sin helhet finns hos aktförvararen i kommunhusets reception, Sundsvalls kommun.

Ansökan, miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen med tillhörande bilagor:

Följebrev
Innehållsförteckning
Ansökan
Bilagor till ansökan
Miljökonsekvensbeskrivning
Bilagor till miljökonsekvensbeskrivning
Teknisk beskrivning
Bilagor till teknisk beskrivning

Komplettering:

Följebrev
Kompletteringsskrivelse
Innehållsförteckning
Bilagor