Effektivare transportsystem är en nödvändighet

Sundsvallsregionen behöver effektivare transportsystem, både för gods och persontrafik, för regionens konkurrensförmåga och för miljön. Därför var det ett värdefullt resultat av förhandlingarna med Näringsdepartementet och Trafikverket att järnvägsanslutningarna i
Bergsåker och Maland börjar byggas 2017 respektive 2018.

Att det sedan finns en bred samstämmighet i frågan visar att man i Sundsvall tar ett långsiktigt
ansvar för viktiga samhällsinvesteringar.

I Trafikverkets förslag till nationell transportplan som lämnades över till Näringsdepartementet i somras, fanns järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland angivna, men med en alltför sen byggstart. Dessa järnvägsanslutningar är i ett samhällsperspektiv relativt begränsade åtgärder men som ger stora effekter för hela samhället, inte bara i Sundsvall, inte bara i regionen, utan i hela Sverige.

Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som har fått i uppdrag att tillsammans med Trafikverket, SCA och Länsstyrelsen, utveckla ett transportnav i Tunadalshamnen för gods. Det är en pusselbit i Sundsvalls långsiktiga infrastrukturplanering för ett hållbart samhälle. Andra pusselbitar är bland annat E4-projektet, Ostkustbanan, resecentrum och E14.

Stort behov av logistikparken

Sundsvalls hamn är idag Sveriges sjätte största containerhamn och har snart nått sitt kapacitetstak när det gäller att hantera containrar. Transporter av gods i containrar ökar hela tiden. Det är ett globalt, standardiserat och säkert system. Hanteringen är effektiv och godset skyddas i containern. Våra industrier måste ges möjlighet att följa med i den globala transportutvecklingen. Behovet av en ny containerhamn är därmed stort.

Logistikparken innebär att vi bygger ut hamnen med en containerhamn och bygger en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen.

Långväga gods bör så långt det är möjligt, transporteras till och från Sundsvall via järnväg eller fartyg. Sista biten av transporten kan ske med lastbil. När logistikparken är i drift kommer detta att vara möjligt. Vi knyter ihop tre transportslag i en punkt.  Varje transportslag kan då användas till det som de är bäst lämpade för och flexibiliteten och valmöjligheterna mellan transportslagen ökar. De ökar konkurrenskraften hos våra företag.

 Utveckla hållbara transporter

När vi har en kombiterminal i den nya logistikparken, kan vi flytta ut den verksamheten från stadskärnan. Nuvarande kombiterminal är en av de terminaler i Sverige som har störst andel farligt gods. Den är inte heller tillräckligt effektiv för att kunna utveckla kombitrafiken. Godstågen blir allt längre i Sverige för att bli mer kostnadseffektiva. Om vi ska flytta över gods från väg till järnväg måste kombiterminalerna kunna ta emot långa godståg och hantera av- och pålastning på ett rationellt sätt. I dagens kombiterminal måste tågen delas. Det tar tid och kostar pengar. Idag går därför onödigt mycket av det långväga godset till Sundsvall på bil.

I centrala Sundsvall vill vi istället utveckla ett resecentrum, där vi knyter ihop transportslag för människor – tåg, buss, taxi, gång- och cykelvägar.

Små åtgärder som ger stora effekter

En självklar och absolut nödvändig förutsättning för att logistikparken skall förverkligas är att vi får effektiva järnvägsanslutningar i Bergsåker och Maland. När dessa är byggda kommer vi inte bara att få effektivare och mer miljöriktiga godstransporter. Därutöver kommer trängseln på järnvägsspåren genom Sundsvall att minska, vilket ger bättre förutsättningar för den regionala persontrafiken och färre onödiga bomfällningar i Sundsvall.

När logistikparken och järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland är klara kan godstransporterna fyrdubblas med sänkta koldioxidutsläpp. Det kallar vi hållbart. Och då har även miljön råd med tillväxt. 

Åke Jonsson, VD
Sundsvall Logistikpark AB

Dela denna nyhet