• Schaktarbetet kräver sprängning vid nedläggning av vattentub

  2020-11-25

  Arbetet med nedläggning av färskvattentub till SCA Ortviken fortsätter. Just nu så arbetar projektet med schaktarbeten öster om Tunabäcken, i höjd med Sundsvalls Hamn.

  Schaktområde i öster för nedläggning av SCAs färskvattentub.
  Foto: Peab Anläggning

  I takt med att schakten för färskvattentuben till Ortviken går framåt så stöter entreprenaden ibland på bergsknallar som kräver sprängning för att arbetet ska kunna fortskrida. Det rör sig om försiktig sprängning precis som tidigare.

  Sprängningarna sker nu vid Tunabäcken i höjd med Sundsvalls Hamn när schaktentreprenaden stöter på berg och arbetet kommer att pågå året ut. Försiktiga sprängningar kan ske under vardagar mellan 06-18.00.

  Nedläggning vattentub i väst.
  Foto: Peab Anläggning

  Närmast SCA Ortviken och tennishallen i väster pågår samtidigt ett borrningsarbete.

  Dela denna nyhet
 • Nedtagning av träd längs med Tunabäcksvägen

  2020-11-23

  På grund av risk för fallande träd kommer avverkning att ske längs med Tunabäcksvägen.

  Under hösten har flertalet vindfällor skett i anslutning till Logistikparkens etableringsområde och ur säkerhetssynpunkt kommer träd längs med Tunabäcksvägen att avverkas.

  Dela denna nyhet
 • Nytt nummer av Byggplats är ute nu!

  2020-11-20

  Nu kan du bläddra i det nya numret av Byggplats. Spana in alla de infrastrukturprojekt som är på gång i Sundsvall. Klicka på bilden nedan för att komma till tidningen på byggplats hemsida.

  Bild: Omslaget till Byggplats 2020:2

  Dela denna nyhet
 • Logistikparken är Norrlands hetaste byggprojekt

  2020-11-09

  Byggvärlden har rankat logistikparksprojektet som Norrlands hetaste och toppar listan av projekt enligt byggfakta.

  ”Norrlands hetaste projekt är även i höst byggnationen av en ny kombiterminal i Sundsvall. Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av den nya logistikparken mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket” skriver Byggvärlden på sin webbplats.

  Länk till artikeln och hela rankninglistan på byggvärlden.se

  Rankinglista över Norrlands hetaste byggprojekt. Källa: Byggvärlden.se

  Dela denna nyhet
 • Brand i en bergtruck

  2020-10-15

  Under torsdagseftermiddagen så startade en brand i en bergtruck på logistikparkens etableringsområde.

  Föraren påbörjade släckningsarbetet direkt. Räddningstjänst larmades till platsen och vid 16-tiden var branden helt släckt.

  Dela denna nyhet
 • Försiktig sprängning under vecka 39

  2020-09-18

  Under vecka 39 – måndag till torsdag – så kommer försiktig sprängning att genomföras på logistikparkens område. Försiktig sprängning innebär att mängden sprängmedel är begränsad och kommer att dämpas med sprängmattor.

  Projektet har vid schaktarbetet stött på berg som kräver sprängning. Sprängningen görs för att arbetet med nedläggning av ny färskvattentub till Ortviken ska kunna fortsätta genom området.

  En riskbedömning inför arbetet har genomförts av företaget Metron och bedömningen visar ingen risk för påverkan på närliggande fastigheter.

  Foto: Peab
  Markeringarna i bilden visar delar av berg som ligger i schakten och som kräver sprängning.

  Dela denna nyhet
 • Närboendeträff 12 augusti

  2020-08-25

  Referat från närboendeträffarna den 12 augusti 2020 finns under fliken närboende.

  Dela denna nyhet
 • FAQ – arbeten och hushantering i Petersvik

  2020-08-19

  Byggnation

  Vad är det som ska byggas?
  Området i Petersvik ska utvecklas till ett transportnav med effektiv logistik mellan båt-, tåg- och lastbilstransporter.

  Projektet bygger en ny kombiterminal med tre spår om 750 m och förbereder för ett fjärde spår. I anslutning till kombiterminalen byggs även etableringsytor om ca 6 hektar för företag att etablera sig på. SCA bygger ut hamnen med en ny containerkaj.

  När startar bygget av logistikparken?
  Byggnationerna är igång och nu närmast sker följande:

  Schaktarbeten                                                     Augusti 2020 – augusti 2021
  Byggvägar                                                            Augusti 2020 – december 2020
  Kulvertering av Tunabäcken                           Augusti 2020 – januari 2021
  Rivning av byggnader                                        Augusti 2020 – december 2020
  Flytt av byggnader                                             September 2020 – oktober 2020
  Dragning av färskvattentub till SCA                September 2020 – mars 2021
  Bergschakt/sprängning                                     Mars 2021 – augusti 2022
  Krossning av berg                                               Mars 2021 – augusti 2022

  Har projektet rätt att påbörja byggnation?
  Ja, logistikparken fick sin lagliga byggstart i samband med att kommunfullmäktige beslutade om investering den 25 maj 2020. Ärendet har hanterats av förvaltningsrätten och kammarrätten och startbesked kom från Stadsbyggnadskontoret i juni 2020.

  Är inte beslutet om Petersvik och logistikparken överklagat?
  Jo, flera beslut som har tagits i ärendet har överklagats till högsta instans. Trots överklagan har hittills alla instanser bedömt att nyttan med att bygga logistikparken totalt sett är större än nyttan med att bevara området som det har varit.

  Vem är entreprenör?
  Det är Peab Anläggning som är upphandlad entreprenör för logistikparken.


  Området/husen

  Vilka byggnader ska flyttas och vart ska de flyttas?
  Följande byggnader kommer att flyttas
  Villa Grankulla – flyttas till Stockholm
  Villa Solbacken – flyttas till Skåne

  Samt några mindre gårdsbyggnader.

  När kommer byggnaderna att flyttas?
  Tiden för förberedelser och flytt för byggnader kommer att vara mellan 22/6-15/9 2020.

  När kommer byggnaderna som inte flyttas att rivas?
  De byggnader som inte ska flyttas kommer att rivas med start vecka 35 och fram till vecka 43. Viss selektiv rivning kommer att starta vecka 34 för att ta hand om asbest mm.  

  Kan man som intresserad se när flytten genomförs?
  Det kommer inte finnas möjlighet att vistas i området när byggnaderna flyttas. Däremot kommer flytten att dokumenteras. Media kommer att bjudas in separat.

  Vad händer med Kaptensudden?
  Projektet ser just nu över användningsområden och nyttjandemöjligheter för Kaptensudden.

  Vad händer med de hus som rivs, tas något omhand om?
  Innan rivning så har vissa inventarier så som dörrar, fönster, växter, lekstugor, hundgårdar, stenar mm tagits omhand av intressenter. I samband med mäklarannonseringen 2017 fanns möjlighet att lämna intresse på sakvaror. Allt gick dock inte att ta tillvara på, på grund av slitage eller att det kan vara hälsoskadligt (murket/rostat sönder/asbest mm).

  Hur tillgängligt kommer Petersviksområdet vara under byggnationerna av logistikparken?
  Det kommer inte att vara tillgängligt under byggnationerna. Framtida tillgänglighet till exempelvis badplatsen och till naturområdet sker först när logistikparken är färdigbyggd.

  Dela denna nyhet
 • Spräckning av stenblock

  2020-08-18

  Under vecka 34 startar spräckning av stenblock på logistikparkens arbetsområde. Det är block större än 4 kubik som kommer att spräckas. Block av den storleken är för stora för att kunna lastas och köras bort.

  Tidigare har knackning med hydraulhammare använts. Med rytmiska stötar spräcktes blocken och ljudet som uppstår kan upplevas som störande. Projektet har därför valt att i stället spräcka block med små laddningar dynamit.

  Hydraulhammare. Foto: Anläggningsvärlden

  Vid en spräckning med dynamit så borras det hål i blocket. I hålen så stoppas små laddningar med dynamit som tänds med gnista från en eltändare. Ljudet som uppstår vid denna metod är låg och minmeras med sprängmattor. Vid arbete nära el-ledningar i luft eller mark så kommer dynamiten att tändas med en mindre laddning. Även här används sprängmattor men ljudet kan upplevas som ett skott.

  Spräckningen av block medför ingen risk för påverkan på närliggande fastigheter då blocken ligger löst och är inte i kontakt med berggrunden.

  Dela denna nyhet
 • Schaktarbeten påbörjas vecka 32

  2020-08-03

  Höstens arbeten drar nu igång inom logistikparkens område

  Under sommaren så har avverkning och etablering varit i fokus och i höst så påbörjas arbeten i mark. Här är några av de arbeten som sker med start i augusti:

  • Schakt för anläggande av byggvägar
  • Tunabäcken kulverteras
  • Förberedelser för dagvattendammar
  • Anläggande av provisorisk lösning för spillvatten till Korstaverket

  Arbetstider
  Arbeten kommer normalt att utföras måndag-torsdag mellan klockan 07.00 – 19.00 och fredagar mellan 07.00 – 17.00.

  Vi försöker att planera våra arbeten på ett sätt så att det ska störa dig som bor i området så lite som möjligt. Vi ber även obehöriga att inte vistas inom arbetsområdet för att förhindra skador.

  Intilliggande projekt

  Trafikverket arbetar också i området med Tunadalsspåret. Läs mer om deras arbeten på Trafikverkets webbplats.

  Dela denna nyhet