• Vi ses på Transportforum 2015!

  2014-12-18

  Sundsvall Logistikpark deltar på Transportforum i Linköping den 8-9 januari 2015. Konferensen och utställningen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Vi ses!

  Dela denna nyhet
 • Spår, väg och sjöfart för ett konkurrenskraftigt näringsliv

  2014-10-23

  Paneldebatt i Almedalen 30 juni 2014

   Sundsvall Logistikpark var en av samarbetsparterna i ”Framtidsregionen” på Almedalen. Det är ett samarbete där Mittuniversitet samordnar partners från Jämtland och Västernorrland. En av föreläsningarna handlade om ”Spår, väg och sjöfart för ett konkurrenskraftigt näringsliv”. Paneldeltagarna var:

  Karolina Boholm, styrelseledamot Näringslivets Transportråd och Transportdirektör Skogsindustrierna
  Christel Wiman, VD, Tågoperatörerna
  Pia Berglund, VD, Sveriges Redarförening
  Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig, Sveriges Åkeriföretag
  Dick Jansson, VD, Handelskammaren Mittsverige
  Emil Källström C, riksdagsledamot Västernorrland

  De diskuterade kring hur vi skapar effektiva transportnav som binder ihop transportslagen och avlastar systemet genom maximal nytta av den befintliga infrastrukturen? En stor del av råvarorna finns i Norra Sverige, vilket innebär långt avstånd till marknaden med kostnadskrävande transporter för industrin. För att Sverige ska förbli konkurrenskraftig som exportör av råvaror behövs en infrastruktur som tillgängliggör såväl arbetskraft som transport av basindustrins råvaror och produkter.

   

  Dela denna nyhet
 • Sundsvall Logistikpark på detaljhandelns logistikdag

  2014-10-13

  Transport och logistik idag arrangerar ”Detaljhandelns logistikdag” 27 november i Stockholm. Sundsvall Logistikpark är på plats som utställare. Årets tema är nyckeln till framgång och programmet erbjuder bland annat föreläsningar om samordning av varutransporter och cityleveranser.

  Läs mer om detaljhandelns logistikdag

  Dela denna nyhet
 • Vi ses på Supply Chain Outlook 12 nov

  2014-10-13

  Sundsvall Logistikpark deltar på heldagskonferensen Supply Chain Outlook den 12 nov i Stockholm. Det är Silf som arrangerar Supply Chain Outlook – en mötesplats för inköpare och logistiker oavsett om man befinner sig på strategisk, taktisk eller operativ nivå. Temat för dagen är:  ”Increasing profit in Supply Chain”.

  Läs mer om Supply Chain Outlook

  Dela denna nyhet
 • Almedalen: Spår, väg och sjöfart för ett konkurrenskraftigt näringsliv

  2014-06-13

  Vi ses i Almedalen! Måndag 30 juni kl 15.30-16.30

  Sverige är världens näst största exportör av papper, massa och trävaror. Sveriges råvaror är navet för vår välfärd och behövs för Europas industrier. En stor del av råvarorna finns i Norra Sverige, vilket innebär långt avstånd till marknaden med kostnadskrävande transporter för industrin. För att Sverige ska förbli konkurrenskraftig som exportör av råvaror behövs en infrastruktur som tillgängliggör såväl arbetskraft som transport av basindustrins råvaror och produkter.

  Räcker åtgärderna i den nationella transportplanen till för näringslivet att konkurrera på den internationella marknaden? Vilka effekter kommer de planerade åtgärderna i transportsystemet att ge näringslivet och vad betyder det för Sveriges konkurrenskraft? Hur skapar vi effektiva transportnav som binder ihop transportslagen och avlastar systemet genom maximal nytta av den befintliga infrastrukturen?

  Paneldeltagare:
  Karolina Boholm, styrelseledamot Näringslivets Transportråd och Transportdirektör Skogsindustrierna
  Christel Wiman, VD, Tågoperatörerna
  Pia Berglund, VD, Sveriges Redarförening
  Erika Svanström, samhällspolitiskt ansvarig, Sveriges Åkeriföretag
  Dick Jansson, VD, Handelskammaren Mittsverige
  Emil Källström C, riksdagsledamot Västernorrland

  Moderatorer:
  Mats Ågebrant och Anna-Sara Fagerholm

  Tid: Måndag 30 juni kl 15.30-16.30
  Plats: Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B51

  Direkt efter seminariet är ni hjärtligt välkomna till ett Norrländskt Afternoon Tea!

  Framtidsregionen
  Sundsvall Logistikpark samarbetar med Mittuniversitetet och Framtidsregionen. Välkommen till intressanta och viktiga seminarier 30 juni-1 juli! I Almedalen samlas vi och diskuterar viktiga frågor som infrastruktur, media, besöksnäring, politisk kommunikation, jobb och tillväxt under den gemensamma flaggen Framtidsregionen. Vi utgår från forskning i de seminarier vi arrangerar, vi tycker att det är viktigare att förmedla ren kunskap än eget tyckande! Välkommen till mer kunskap i Almedalen med Framtidsregionen – Västernorrland och Jämtlands län.

  Hela Framtidsregionens program 30 juni-1 juli

  Programblad för seminarierna om infrastruktur mån 30 juni

  Mer information och samarbetpartners på Mittuniversitetets hemsida

   

  Dela denna nyhet
 • Välkommen till vår monter på Logistik- och transportmässan

  2014-03-12

  Vi ställer ut på Logistik- och transportmässan i Göteborg 7-8 maj. Välkommen till vår monter C01:01. Klicka på bilden och skriv ut ditt entrékort. Hoppas att vi ses!

  Entrékort till Logistik- och transportmässan 7-8 maj i Göteborg

  Dela denna nyhet
 • Regeringen godkänner EU-ansökningar för järnvägstrianglar och LNG i Sundsvall

  2014-03-05

  Regeringen tillstyrker två EU-ansökningar som handlar om järnvägstrianglarna Bergsåker och Maland, samt LNG-satsning i Sundsvall Logistikpark. Sundsvall är utpekad av EU-kommissionen som en viktig nod när det gäller transporter.

  Läs hela pressmeddelandet 20140305 Regeringen godkänner EU-ansökningar för järnvägstrianglar och LNG i Sundsvall

  Dela denna nyhet
 • Effektivare transportsystem är en nödvändighet

  2014-02-09

  Sundsvallsregionen behöver effektivare transportsystem, både för gods och persontrafik, för regionens konkurrensförmåga och för miljön. Därför var det ett värdefullt resultat av förhandlingarna med Näringsdepartementet och Trafikverket att järnvägsanslutningarna i
  Bergsåker och Maland börjar byggas 2017 respektive 2018.

  Att det sedan finns en bred samstämmighet i frågan visar att man i Sundsvall tar ett långsiktigt
  ansvar för viktiga samhällsinvesteringar.

  I Trafikverkets förslag till nationell transportplan som lämnades över till Näringsdepartementet i somras, fanns järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland angivna, men med en alltför sen byggstart. Dessa järnvägsanslutningar är i ett samhällsperspektiv relativt begränsade åtgärder men som ger stora effekter för hela samhället, inte bara i Sundsvall, inte bara i regionen, utan i hela Sverige.

  Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som har fått i uppdrag att tillsammans med Trafikverket, SCA och Länsstyrelsen, utveckla ett transportnav i Tunadalshamnen för gods. Det är en pusselbit i Sundsvalls långsiktiga infrastrukturplanering för ett hållbart samhälle. Andra pusselbitar är bland annat E4-projektet, Ostkustbanan, resecentrum och E14.

  Stort behov av logistikparken

  Sundsvalls hamn är idag Sveriges sjätte största containerhamn och har snart nått sitt kapacitetstak när det gäller att hantera containrar. Transporter av gods i containrar ökar hela tiden. Det är ett globalt, standardiserat och säkert system. Hanteringen är effektiv och godset skyddas i containern. Våra industrier måste ges möjlighet att följa med i den globala transportutvecklingen. Behovet av en ny containerhamn är därmed stort.

  Logistikparken innebär att vi bygger ut hamnen med en containerhamn och bygger en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen.

  Långväga gods bör så långt det är möjligt, transporteras till och från Sundsvall via järnväg eller fartyg. Sista biten av transporten kan ske med lastbil. När logistikparken är i drift kommer detta att vara möjligt. Vi knyter ihop tre transportslag i en punkt.  Varje transportslag kan då användas till det som de är bäst lämpade för och flexibiliteten och valmöjligheterna mellan transportslagen ökar. De ökar konkurrenskraften hos våra företag.

   Utveckla hållbara transporter

  När vi har en kombiterminal i den nya logistikparken, kan vi flytta ut den verksamheten från stadskärnan. Nuvarande kombiterminal är en av de terminaler i Sverige som har störst andel farligt gods. Den är inte heller tillräckligt effektiv för att kunna utveckla kombitrafiken. Godstågen blir allt längre i Sverige för att bli mer kostnadseffektiva. Om vi ska flytta över gods från väg till järnväg måste kombiterminalerna kunna ta emot långa godståg och hantera av- och pålastning på ett rationellt sätt. I dagens kombiterminal måste tågen delas. Det tar tid och kostar pengar. Idag går därför onödigt mycket av det långväga godset till Sundsvall på bil.

  I centrala Sundsvall vill vi istället utveckla ett resecentrum, där vi knyter ihop transportslag för människor – tåg, buss, taxi, gång- och cykelvägar.

  Små åtgärder som ger stora effekter

  En självklar och absolut nödvändig förutsättning för att logistikparken skall förverkligas är att vi får effektiva järnvägsanslutningar i Bergsåker och Maland. När dessa är byggda kommer vi inte bara att få effektivare och mer miljöriktiga godstransporter. Därutöver kommer trängseln på järnvägsspåren genom Sundsvall att minska, vilket ger bättre förutsättningar för den regionala persontrafiken och färre onödiga bomfällningar i Sundsvall.

  När logistikparken och järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland är klara kan godstransporterna fyrdubblas med sänkta koldioxidutsläpp. Det kallar vi hållbart. Och då har även miljön råd med tillväxt. 

  Åke Jonsson, VD
  Sundsvall Logistikpark AB

  Dela denna nyhet
 • Citylogistik i Sundsvall

  2014-01-30

  Vi säger välkommen till Johanna With, ny projektkoordinator för citylogistik i Sundsvall. Sundsvalls kommun är med i EU-projektet ”Smartset” tillsammans med andra städer i Europa, bland annat Berlin, Rom, Graz och Göteborg.

  Projektet syftar till att utveckla hållbara transporter och öka energieffektiviteten på godstransporter. För Sundsvalls del handlar det om att utveckla kombitrafiken, det vill säga flytta över långväga gods som idag går på väg, till tåg eller fartyg. Det handlar också om att titta på möjligheterna att samordna transporter i Sundsvalls centrum, så kallat citylogistik.

    Smartset webbplats     

  Dela denna nyhet